باسمه‌تعالي

arm nahayi 

             خبرنامه آزمون‌يارِ پويا

                     شهریور ماه 1389، شماره 19

                                                                   

                                                                   ورود به سايت آزمون‌يارِ پويا

 

 

مقاله

   مقدمه‌اي بر مدل و پرسشنامه شخصيتي هگزاكو

يكي از تلاش‌هاي اساسي روان‌شناسان شخصيت در قرن بيستم، تلاش براي پايه‌گذاري مدل ساختاري بهينه‌اي براي صفات شخصيتي بود. در طي دو دهه اخير توافقي نسبي حاصل شده كه شخصيت مي‌تواند در پنج بعد خلاصه شود كه اين به پنج عامل بزرگ معروف شد (لي و همكاران، 2005) (Extraversion) برونگراييStability Emotional) ) ثبات هيجاني در مقابل روان‌نژندي(Neuroticism) ،(Conscientiousness)  باوجدان بودن،(Agreeableness)  سازگار بودن يا(Openness to Experience)  گشودگي و خرد/  پندار (Intellect/Imagination) .

تجارب تحقيقات حوزه شخصيت در طي دهه هاي گذشته به صورت وسيع از فرمهاي پنج بزرگ و مدل پنج عاملي استفاده كرده‌اند. برخلاف پذيرش گسترده مدل پنج عاملي به عنوان طبقه‌بندي بهينه‌اي از اختلاف صفات شخصيتي، برخي پژوهشگران توجهشان را به صفاتي از شخصيت معطوف داشته اند كه خارج از قالب مدل پنج عاملي است.

در سال هاي اخير پژوهشگران با بررسي و تحليل نتايج به دست آمده از خودگزارش دهي يا گزارش همسالان، به طور شگفت انگيز دريافتند كه نتايج به دست آمده با شش عامل سازگاري دارد. اين نتايج از زبان‌هايي نظير هلندي، زبان فرانسوي، زبان آلماني، زبان مجارستاني، ايتاليايي، كره اي و لهستاني به دست آمدند (ر. ك آشتون و همكاران،  2004).

در اين چاره سازي شش عاملي، پنج مورد از عامل‌ها به صورت گسترده با مدل پنج عاملي شباهت داشتند به جز اين كه جايگاه توافق پذيري و ثبات هيجاني در پنج عاملي عوض شد. به ويژه محتواهاي مربوط به (patience) صبوري در مقابل بدخلقي (ill-temper)  به جاي ثبات هيجاني به عنوان زيرمجموعه سازگار بودن تعريف شدند. به هر حال جذاب ترين شكل اين راهكار، ظهور شش عاملي بود. اخيرا آشتون و لي  (2004) اين ابعاد شخصيت استخراج شده از مطالعات واژه‌اي را هگزاكو ناميدند كه اختصاري است براي صداقتتواضع، تهييج پذيري، برون گرايي، سازگار بودن، با وجدان بودن، و گشودگي به تجربه.

صداقتتواضع و زیرمقیاس ها: عاملي كه نوعاً با صداقت، بي طرفي، خلوص، فروتني و فقدان حرص و طمع كه هم در پنج و هم در شش عامل بزرگ ساختار شخصيت ديده شده است (آشتون و همكاران، 2004).  اضافه شدن اين بعد به عنوان يكي از مهم ترين مشخصه هاي مدل هگزاكو واقع شد. در واقع يك جدايي اساسي از پنج عامل بزرگ بود. رويه هاي اين بعد در هگزاكو پي.آي در چهار رويه متمايز خلاصه شده است: خلوص، بي‌طرفي، دوري از طمع، و فروتني.

تهييج پذيري و زیرمقیاس ها: با ويژگي‌هايي نظير: اضطراب، واكنش عاطفي در مقابل خاطر جمعي( اعتماد به نفس) ، سفت و سختي و شجاعت تعريف شده است. با جمع‌بندي تفات ها، آشتون و لي (2004) پيشنهاد ‌مي‌كنند كه تهييج پذيري مي‌تواند نام مناسبي براي اين بعد باشد. رويه هاي اين بعد در هگزاكو پي.آي در چهار رويه متمايز خلاصه شده است: ترسو بودن، اضطراب، وابستگي، و گرايش به احساسات.

برونگرايي و زیرمقیاس ها: محتوياتش شامل حراف بودن، معاشرتي، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل، كم تحرك بودن تعريف شده است كه به برونگرايي پنج عامل بزرگ خيلي شبيه است. بنابراين بعد برونگرايي هگزاكو پي.آي براي رده بندي كردن از رويه هاي بيانگري، جسارت اجتماعي، سرزندگي استفاده شد.

سازگاري و زیرمقیاس ها: محتوايش شامل خوش طبعي، تحمل پذير، و دلپذيري در مقابل تندمزاجي، تحريكپذيري و مداخله‌گر و انتقادگر. قابل توجه است كه محتويات اين بعد با محتويات پنج عامل بزرگ متفاوت است. در نسخه هگزاكو سازگاري شامل تندمزاجي و تحريك پذيري است كه يكي از عناصر ثبات هيجاني پايين است. براساس توضيحات بالا اين بعد با رويه هاي بخشش، نجابت، انعطاف پذيري و بردباري مشخص شده است.

باوجدان بودن و زیرمقیاس ها: براساس مطالعات ساختار شخصيت، اين بعد از رويه‌هاي سازمان دهي، كارسخت، دقت، و تماميت تشكيل شده است. اين بعد تقريبا با عامل با وجدان بودن مدل پنج عاملي برابر است. باوجدان بودن در هگزاكو با چهار رويه سازمان دهي، پشت كار، كمال گرايي و احتياط مشخص شده است.

گشودگي به تجربه و زیرمقیاس ها: عامل نهايي به نام خرد/پندار شايد بحث انگيزترين اصطلاح در مطالعات واژه اي باشد. وجه پندار صفاتي مانند اصالت و خلاقيت را شامل مي شود كه به نظر مي‌رسد عنصر نيرومند اين عامل در مطالعات قبلي بوده باشد. در مفهوم سازي هگزاكو به دليل شباهت بيشتر با نام قبلي به جاي خرد/ پندار از گشودگي به تجربه استفاده شده است و عناصر خرد، هوش يا توانايي ذهني را شامل نشده است.

گشودگي به تجربه در هگزاكو با چهار رويه درك زيبايي شناختي، كنجكاوي، خلاقيت و بي تكليفي مشخص شده است.

 

منابع

1.      Lee, K., & Ashton, M. C. (2004). Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory. Multivariate Behavioral Research, 39, 329–358.

2.      Lee K, Ogunfowora B, Ashton MC. (2005). Personality traits beyond the Big Five: Are they within the HEXACO space? Journal of Personality, 73, 1437– 1463.

 

 

 نرم افزار آزمون‌هاي روان‌شناختي که به تازگی توسط موسسه آزمون‌یارِ پویا آماده شده است.

 

شناسه

نام نرم افزار

شرح

2021

پرسشنامه كيفيت زندگي36 - SF

36 ماده‌ای، با هنجار ايراني

2022

پرسشنامه هوش هيجاني شوت

33 ماده‌ای، با هنجار ايراني

2023

پرسشنامه استرس شغلي اسيپو

60 ماده‌اي، شامل 6  زيرمقياس با هنجار خارجي

2024

پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس(WOCQ)

66 ماده‌اي، شامل 8  زيرمقياس با هنجار ايراني

2025

پرسشنامه سلامت‌عمومي GHQ-12))

12 ماده‌ای، با 4 زيرمقياس و با هنجار ايراني

2026

مقياس  DASS-21

21 ماده‌ای، با 3 زيرمقياس و با هنجار ايراني

2027

پرسشنامه رضايت شغلي (JDI)

70 ماده‌ای، با 5 زيرمقياس و با هنجار ايراني

2028

پرسشنامه استرس شغلي HSE))

35 ماده‌ای، با 7 زيرمقياس و با هنجار ايراني

2029

پرسشنامه شخصيتي آيزنك  بزرگسالان

90 ماده‌ای، با 4 زيرمقياس و با هنجار ايراني

2030

مقياس ‌جهت‌گيري‌ مذهبي ‌آلپورت

21 ماده‌ای، با 2 زيرمقياس و با هنجار ايراني

 

Rounded Rectangle:   آدرس شرکت آزمون يارِ پويا: تهران، خيابان دماوند، ايستگاه پل، ابتداي‌خيابان سي‌متري‌نيروي‌هوايي، پايين‌تر از مركز پزشكي 17 شهريور،   شمارة 454، طبقه سوم- واحد 3 
 تلفن: 77692392 - 33309598 - 77269245
تلفن همراه:   09197548036 ـ 09197548035
www.azmonyar.com    Email:azmonyar@gmail.com

ü	   جهت دريافت فهرست جديدترين محصولات و خبرنامه ، ايميل خودتان را از طريق پيام کوتاه (SMS) به شمارة 09358456433 ارسال کنيد.

*************

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همايش‌هاي داخلي روان‌شناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همايش‌هاي داخلي روان‌شناختي

 

 

همايش‌هاي روان‌شناختي بین‌المللی

اولين همايش بين المللي روانشناسي، دين و فرهنگ

تهران، ارديبهشت 1390

نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران و دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، اولين همايش بينالمللي روان‌شناسي، دين و فرهنگ را با محورهاي زير در ارديبهشت 1390 برگزار مي‌كند:

 

*************

معرفي كتاب

 

مديريت استرس به شيوه شناختيرفتاري

 

 

 

 

 

 

كتاب هاي كار و راهنما

نويسندگان: مايكل آنتوني، گيل ايرونسون، و نيل

اشنايدرمن؛ مترجمان: سيدجواد آلمحمد، سولماز

جوكار و دكتر حميدطاهر نشاطدوست؛

سال انتشار:1388 ؛

ناشر: جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

 

در معرفي اين كتابها كه توسط مولفان نوشته شده

است ميخوانيم:

اين كتابها، كاملا كاربردي است و ويژه متخصصاني است كه در حيطهي روانشناسي، روان- پزشكي، روانپرستاري، مشاوره، مددكاري و ساير

حيطه‌هاي ديگر سلامت روان فعاليت دارند. موارد استفادهي اين كتابها ميتواند پژوهشي يا خدماتي باشد و در مراكزي كه درمانهاي روانشناختي را در برنامهي خود جاي دادهاند استفاده شود. در برنامه

ارايه شده در اين كتابها، از روشهاي جديدي استفاده شده است كه ميتواند تا حد قابل توجهي مشكلات مربوط به مراجعان را تخفيف دهد. اثربخشي اين پروتكل در پژوهشهاي انجام شده در داخل، مورد بررسي قرار گرفته و نتايج خوبي نشان داده است.

كتاب "راهنماي عملي مديريت استرس به شيوهي شناختي- رفتاري" شامل كليهي دستورالعمل‌هاي لازم و گام به گام جهت هدايت جلسات درماني است.

"كتاب كار مديريت استرس به شيوهي شناختي- رفتاري"، مربوط به بيماران يا درمانجويان است كه آنها ميبايست اين كتاب را در جلسات درماني به ورند و همراه با درمانگر از آن استفاده Ĥ همراه خود بي نمايند. درمانجويان ميبايست تكاليف داخل جلسات و تكاليف خانگي را در "كتاب كار" انجام دهند. مزيت ديگر "كتاب كار" اين است كه محتواي جلسات درمان در آن محفوظ ميباشد و هر زمان كه درمانجو نياز داشته باشد، ميتواند آن را مرور نمايد. در اين كتاب، تمامي جداول و برگه هاي مورد نياز هر فصل آمده است و نياز به هيچ گونه كپيبرداري از كتاب وجود ندارد.

ü      معرفي كتاب و برخي اخبار همايش‌ها از  خبرنامه انجمن روانشناسي Rounded Rectangle: اساتيد، دانشجويان و كليه علاقمندان حوزه‌ هاي علوم رفتاري، در صورت تمايل مي‌توانند با ارسال آثار خود، ما را در اين تلاش علمي – فرهنگي ياري فرمايند.
منتظر پيشنهادات و انتقادات سازندة شما هستيم.
ايران نقل شده است.

 

 

 

 


فهرست آزمون‌هایی که به تازگی توسط موسسه آزمونیارِ پویا آماده شده است.

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زير مقياس ها

اعتبار و روايي

1150

پرسشنامه سنجش معنویت  (SAI)

47 ماده

بزرگسالان

ارزيابي رشد معنويت

داراي 6  زيرمقياس: آگاهي، پذيرش واقعي، نااميدي، بزرگنمايي، بي ثباتي و مديريت برداشت

خارجی

1151

پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي(CTDI)

33 ماده

بزرگسالان

ارزیابی ميزان تمايل به تفكر نقادانه

دارای 3 زیرمقیاس: خلاقيت، باليدگي و تعهد

خارجی

1152

مقیاس خود تابآوری

14 ماده

بزرگسالان

ارزیابی خودتاب‌آوری

-

خارجی

1153

         مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (FMPS)

35 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ابعاد مختلف كمال گرايي

دارای 6 زيرمقياس: نگراني در مورد اشتباهات، ترديد نسبت به اعمال، انتظارات والدين، انتقاد والدين، استانداردهاي فردي و نظم و ترتيب

خارجی

1154

مقياس مقیاس سرسختي روان‌شناختي

27 ماده

بزرگسالان

سنجش سرسختي روان‌شناختي

-

ایرانی

1155

پرسشنامه هشياري فرايبورگ (فرم بلند)

30  ماده

بزرگسالان

 ارزيابي هشياري فراگير

-

ایرانی

1156

مقیاس تحمل پریشانی

15 ماده

بزرگسالان

ارزيابي حالات روان‌شناختی منفی

دارای 4 زیرمقیاس: تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم

ایرانی

1157

مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی

36  ماده

بزرگسالان

ارزیابی دشواری­ها در تنظیم هیجانی

دارای 6 زیرمقیاس: عدم پذیرش، اهداف، تکانه، آگاهی، راهبردها و شفافیت

ایرانی

1158

پرسشنامه تعهد سازماني

24 ماده

بزرگسالان

ارزیابی تعهد فرد به سازمان

دارای 3 زيرمقياس: عاطفی، هنجاری و مستمر

خارجی

1159

مقیاس ارزيابي کوتاه روانپزشکی

18 ماده

بزرگسالان

ارزيابي تغيير در شدت آسيب رواني

-

خارجی

1160

ابزار پیوند والدینی پارکر

25 ماده

16 سال‌ به بالا

ارزيابي ادراك فرد از رفتار والدين

دارای2 زيرمقياس: توجه و حمایت افراطی

خارجی

1161

پرسشنامه اختلال شخصيت وابسته (DPI-R)

55 ماده

بزرگسالان

ارزيابي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته

دو عامل اصلي (اتكا به ديگران و نياز به روابط) و 8 زيرمقياس

خارجی

1162

پرسشنامه معنویت (SQ)

29 ماده

بزرگسالان

ارزیابی اهمیت معنویت در زندگی

دارای 4 زیرمقیاس: خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی، فعالیت‌های معنوی و نیازهای معنوی

خارجی

1163

مقياس اضطراب رياضي (MARS-R)

24 ماده

بزرگسالان

ارزيابي اضطراب مربوط به شركت در كلاس‌هاي رياضي و آمار

دارای2 زيرمقياس: اضطراب يادگيري رياضي و اضطراب سنجش رياضي

خارجی

1164

پرسشنامه سبك فردي (PSI)

48 ماده

بزرگسالان

ارزيابي سبك شخصي افراد

داراي 6 زيرمقياس: تاييد ديگران، خشنود ساختن ديگران، وابستگي، انتقاد از خود، كنترل و جدايي تدافعي

خارجی

1165

پرسشنامه فراشناخت حالتي دانش‌آموزان (SMI)

20 ماده

15 سال‌ به بالا

ارزيابي مهارت‌هاي لازم براي حل يك تكليف پيچيده

دارای 4 زیرمقیاس: آگاهي، راهبرد شناختي، برنامه‌ريزي و بررسي خود

خارجی

1166

پرسشنامۀ تجربيات مربوط به روابط نزديك

(ECR-R)

36 ماده

بزرگسالان

ارزيابي روابط نزديك افراد

دارای2 زيرمقياس: اضطراب و اجتناب مربوط به دلبستگي

خارجی

1167

پرسشنامۀ ارزش‌هاي مربوط به شغل

22 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ارزش‌هاي مربوط به شغل

دارای 4 زیرمقیاس: محيط‌كاري،وظايف شغلي، آمادگي شغليوفرصت‌هايشغلي

خارجی

1168

پرسشنامه استرس شغلي اسيپو – فرم بلند(OSI-R)

140ماده

بزرگسالان

ارزيابي سازگاري شغلي

دارای3 بخش: نقش‌هاي شغلي، فشار شخصي و منابع شخصي با 14 زیرمقیاس

خارجی

1169

شاخص رضايت از زندگي سالمندان (LSI)

20 ماده

سالمندان

ارزيابي رضايت از زندگي

دارای 5 زیرمقیاس: ميل به زندگي، ثبات قدم و شكيبايي، همخواني ميان آرزوها و اهداف، خودانگاره مثبت و کیفیت خلق

خارجی

1170

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)

48 ماده

بزرگسالان

ارزيابي سبک‌های مقابله با استرس

دارای3 زيرمقياس: مسئله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار

خارجی

1171

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS-21)

فرم کوتاه

21 ماده

بزرگسالان

ارزيابي سبک‌های مقابله با استرس

دارای3 زيرمقياس: مسئله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار

ایرانی

1172

مقیاس عشق آتشین  (PLS)

30 ماده

بزرگسالان

ارزيابي عشق

دارای3 مؤلفه: شناختي، هيجاني و رفتاری و 12 زيرمقياس

خارجی

1173

مقیاس عشق آتشین  (PLS) فرم کوتاه

15 ماده

بزرگسالان

ارزيابي عشق

-

خارجی

1174

مقياس نگرش‌هاي عشق (LAS)

42 ماده

بزرگسالان

ارزيابي نگرش‌هاي افراد در مورد عشق

داراي 6 زيرمقياس: عشق شهواني، عشق بازي‌گونه، عشق دوستانه، عشق منطقي، عشق ملكي و عشق نوعدوستانه

خارجی

1175

مقياس نگرش‌هاي عشق (LAS-SF) فرم کوتاه

24 ماده

بزرگسالان

ارزيابي نگرش‌هاي افراد در مورد عشق

داراي 6 زيرمقياس: عشق شهواني، عشق بازي‌گونه، عشق دوستانه، عشق منطقي، عشق ملكي و عشق نوعدوستانه

خارجی

1176

مقیاس انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان (AMS)

28 ماده

نوجوانان

تشخیص نوع انگیزش تحصیلی

داراي 7 زيرمقياس: انگیزش درونی (دانستن، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک)، انگیزش بیرونی (همسان کردن، درون فکنی و تنظیم بیرونی) و بی‌انکیزشی

خارجی

1177

مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)

28 ماده

جوانان

تشخیص نوع انگیزش تحصیلی

داراي 7 زيرمقياس: انگیزش درونی (دانستن، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک)، انگیزش بیرونی (همسان کردن، درون فکنی و تنظیم بیرونی) و بی‌انکیزشی

خارجی

1178

مقياس رفتارهاي كنترلگرايانه زن و شوهر  (CBS)

24 ماده

بزرگسالان

بررسی رفتارهاي كنترل‌گرايانه زن و شوهر

دارای 6 زیرمقیاس: كنترل اقتصادي، كنترل تهديدآميز، كنترل از طريق ترساندن، كنترل هيجاني، كنترل از طريق منزوي كردن و كنترل از طريق فرزندان 

خارجی

1179

مقياس تفسير مشكلات خانواده (CPS)

27 ماده

بزرگسالان

ارزيابي تعبير شناختي شخصي افراد از يك مشكل

دارای2 زيرمقياس: بین فردي و خودِ فرد

خارجی

1180

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)

 

60 ماده

بزرگسالان

ارزيابي مسائل جنسی

داراي 12 زيرمقياس: حرمت جنسی، اشتغال ذهن جنسی، کنترل جنسی درونی، آگاهی جنسی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی بیرونی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی و رضایت جنسی

خارجی

1181

پرسشنامه رضایت جنسی

17 ماده

بزرگسالان

ارزيابي رابطه جنسی با همسر

-

ایرانی

1182

مقیاس رابطه جنسی(SRS)

24 ماده

بزرگسالان

ارزيابي رابطه تداولی و اشتراکی

دارای2 زيرمقياس: رابطه تداولی و اشتراکی

خارجی

1183

مقياس سازگاري زناشويي (DAS)

32 ماده

بزرگسالان

ارزيابي كيفيت رابطۀ زناشويي از نظر زن و شوهر

دارای4 زيرمقياس: رضايت، همبستگي، توافق و ابراز محبت

خارجی

1184

مقیاس رضایت­مندی خانواده(FSS)

10 ماده

بزرگسالان

ارزیابی رضایت­مندی کلی خانواده

-

خارجی

1185

پرسشنامه­ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)

60 ماده

بزرگسالان

ارزیابی مردانگي اغراق شده

دارای5 زيرمقياس: ابرمردي، هويت جنسي، سلطه‌گري و پرخاشگري، مردانگي محافظه كارانه و كاهش دادن عواطف

خارجی

1186

مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان

(SAMSS)

60 ماده

بزرگسالان

ارزیابی باورهای شناختی تاثیرگذار بر احساسات و رفتار جنسی

دارای10 زيرمقياس

خارجی

1187

مقیاس خودكارآمدي مقابله با مشکلات

26 و 13  ماده

بزرگسالان

ارزيابي خودكارآمدي  شيوه‌هاي مقابلۀ فرد در برابر مشكلات

دارای 3 زيرمقياس: راهكارهاي مقابلۀ مسئله مدار، متوقف ساختن افكار و هيجانات منفي؛ و كسب حمايت از جانب دوستان و خانواده

خارجی

1188

مقياس خودكارآمدي عمومي (GSE-10)

10 ماده

بزرگسالان

ارزيابي خودكارآمدي عمومي و اجتماعي

-

ایرانی

1189

پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج

25 ماده

15 سال‌ به بالا

ارزيابي نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج با غیر هم جنس

-

ایرانی

1190

مقياس شيوه فرزندپروري پارکر (MOS)

15 ماده

بزرگسالان

ارزيابي شيوه فرزندپروري

دارای 3 زيرمقياس: بي‌تفاوت، بدرفتاري و كنترل مفرط

خارجی

1191

پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS -35)

35 ماده

بزرگسالان

ارزيابي عوامل استرس زای محیط کار

دارای 10 زيرمقياس: بارکاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، ابهام نقش، روابط، نوبت کاری، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی

ایرانی

1192

مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)

42 ماده

بزرگسالان

ارزيابي سازگاری اجتماعی

دارای 6 زيرمقياس: کاری، اوقات فراغت، روابط با خانواده، نقش‌های همسری، والدی و عضو خانواده

خارجی

1193

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

40 ماده

15 سال‌ به بالا

ارزیابی جهت‌گیری هویت

دارای 4 زيرمقياس: جهت‌گیری اطلاعاتی، جهت‌گیری هنجاری، جهت‌گیری سردرگم و تعهد

ایرانی

1194

مقياس اقدام براي  رشد فردي (PGIS)

9  ماده

بزرگسالان

ارزيابي ميزان تمايل افراد به رشد

-

ایرانی

1195

پرسشنامه سنجش مسئولیت پذیری دانشآموزان

79 ماده

15 سال‌ به بالا

ارزيابي مسئوليت‌پذيري، احساس امنيت، عزت نفس و تعلق

داراي 5 زیرمقیاس: تعهد بیرونی، تعهد درونی، احساس امنیت، عزت‌نفس در مدرسه و احساس تعلق

ایرانی

1196

مقیاس خودکارآمدی مربوط به تصمیمگیری شغلی

(CDMSE_SF)

25 ماده

بزرگسالان

ارزیابی باور فرد در مورد موفقیت درتکالیف برای تصمیم گیری شغلی

داراي 5 زیرمقیاس: خودارزیابی، اطلاعات شغلی، انتخاب هدف، برنامه‌ریزی و حل مسئله

خارجی

1197

فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)

40 ماده

بزرگسالان

ارزیابی سطح حمایت اجتماعی دریافتی

دارای 4 زيرمقياس: حمایت مرتبط با خود ارزیابی، حمایت ملموس، حمایت مرتبط با عزت نفس و حمایت مربتط با تعلق پذیری

خارجی

1198

مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)

12 ماده

بزرگسالان

سنجش اضطراب ناشی از ارزیابی اجتماعی

-

ایرانی

1199

پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)

48 ماده

بزرگسالان

ارزیابی افکار، رفتارها و احساسات مربوط به داشتن رابطه صمیمی

دارای 3 زيرمقياس: اتکا عاطفی به دیگران، کمبود اعتماد به نفس و اعلاماستقلال

خارجی

1200

پرسشنامه سبک رهبری (LSS)

30 ماده

بزرگسالان

ارزیابی سبک رهبری و مدیریت  افراد در سازمان

دارای 3 زيرمقياس: خودکامه، مشارکتی و واگذار کننده

ندارد